BG Version
EN Version
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3

Актуално:
1.Дружеството ВАН-КОМПЮТРИ ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1256-C01, чиято цел е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на стабилност на работните места в дружеството. Проектът се изпълнява в срок от 3 месеца, до 26.09.2020 г., и е на стойност - максимално допустимия размер на финансиране по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020 - 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева са европейско финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие.
2.ВАН-КОМПЮТРИ ООД е бенефициент по 18-месечен проект „ИКТ за подобряване на управленския капацитет и интернационализация на Ван-компютри ООД” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”. Основната цел на проекта е развитието и укрепването на управленския капацитет и създаването на условия за растеж и интернационализация на дружеството. Постигането й е планирано посредством дейности за въвеждане и сертифициране на СУК съгласно БДС EN ISO 9001, СУОС съгласно БДС EN ISO 14001 и СУСИ съгласно БДС ISO/IEC 27001; разработване и въвеждане на специализиран ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите във Ван; и ползването му ежедневно в дейността на дружеството като услуга (Software as a service). Общият бюджет на проекта е 304665,00 лева, от които 213265,50 лева безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е месец септември 2018 г

OPIC PBPMS OPIC
Allied Logo Juniper Networks Logo Cisco Logo
Arista Logo Brocade Logo Force10 Networks Logo